បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គ្រឿងវិទ្យុសកម្ម

បិកកឺរ៉ែ, គុយរី, រូធើហ្វដ, បែកបាក់ក្នុងមួយនាទីនិងអង្គភាពវិទ្យុសកម្មដទៃទៀតទាំងអស់បម្លែងតុ
D
Disintigration ក្នុងមួយនាទី
Disintigration ក្នុងមួយវិនាទី
G
GigaBecquerel
K
KiloBecquerel
M
MegaBecquerel
MicroCurie
MilliBecquerel
MilliCurie
N
NanoCurie
P
PicoCurie
T
TeraBecquerel
បិកកឺរ៉ែ
មួយ​វិនាទី
រីគុយរី
រូធើហ្វដ