ទំហំបំពាក់ខ្សែដៃ

បំពាក់ខ្សែដៃមានទំហំធំនិងតូចបំពាក់ខ្សែដៃទំហំគំនូសតាងរបស់រុស្ស៊ីនិងបរិមាត្រទំហំដៃនៅក្នុងសង់ទីម៉ែត្រឬអិន្ឈ។

 

 

បរិមាត្រដៃ (សង់ទីម៉ែត្រ) បរិមាត្រដៃ (អ៊ិន្ឈ៍) ប្រទេសរុស្ស៊ី
17 6.5 17
18 7 18
19 7.5 19
20 8 20
21 8.5 21