ទំហំមួក

ទំហំមួកមានទំហំធំនិងមានទំហំតារាងមួកតូចមួយក្បាលក្នុងការបរិមាត្រសង់ទីម៉ែត្រឬអិន្ឈ, ទំហំអាមេរិច (អាមេរិក / អង់គ្លេស), រុស្ស៊ីឬអន្តរជាតិ។

 

 

 

ប្រទេសរុស្ស៊ី US / UK អន្ដរជាតិ ប្រធាន
បរិមាត្រ (សង់ទីម៉ែត្រ)
ប្រធាន
បរិមាត្រ (អ៊ិន្ឈ៍)
54 6 3/4 XXS 54 21.6
55 6 7/8 XS 55 21.6
56 7 S 56 22
57 7 1/8 M 57 22.4
58 7 1/4 L 58 22.8
59 7 3/8 XL 59 23.2
60 7 1/2 XXL 60 23.6
61 7 5/8 XXL 61 24
62 7 3/4 XXXL 62 24.4
63 7 7/8 XXXL 63 24.8
64 8 XXXXL 64 25
65 8 1/8 XXXXL 65 25.6