បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ប្រវត្តិសាស្រ្តតម្លៃប្រេងឆៅរបស់ WTI

តម្លៃប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ ប្រេងឆៅប្រេងប្រភេទ WTI ក្នុង តម្លៃនៃ តម្លៃប្រេងប្រភេទ WTI ធុងប្រេង ដោយថ្ងៃ។

តារាងតម្លៃប្រេងឆៅរបស់ WTI 1983-2019

ប្រវត្តិសាស្រ្តតម្លៃប្រេងឆៅរបស់ WTI
   តម្លៃប្រេងឆៅរបស់ WTI ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះ
   ប្រវត្តិសាស្រ្តតម្លៃប្រេងប្រេងឆៅប្រភេទ Brent តារាងតម្លៃប្រេងចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1990
   ប្រវត្តិសាស្រ្តតម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិនៅក្
   តម្លៃទង់ដែងប្រវត្តិសាស្រ្តនៅក្នុង