បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

បរិមាត្រនៃផ្ទៃបួនជ្រុងព្នាយមួយបរិវេណគណនារូបមន្ត

បរិមាត្រនៃផ្ទៃបួនជ្រុងព្នាយមួយបរិវេណរូបមន្តគណនាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករកបរិមាត្រផ្ទៃបួនជ្រុងព្នាយដោយរូបមន្តដោយប្រើរង្វាស់ជ្រុងផ្ទៃបួនជ្រុងព្នាយ។
ចំហៀង:

បរិមាត្រនៃផ្ទៃបួនជ្រុងព្នាយមួយ

ផ្ទៃបួនជ្រុងព្នាយគឺជាចតុរ័ង្សសាមញ្ញដែលមានទាំងអស់ដែលមានប្រវែងបួនជ្រុងដូចគ្នានេះដែរ។
រូបមន្តសម្រាប់បរិមាត្រផ្ទៃបួនជ្រុងព្នាយមួយ: P = 4a,
ដែលជាកន្លែងដែលមួយ - ផ្នែកម្ខាងនៃ rhombus មួយ