បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

បរិវេណនៃចតុកោណកែង, គណនារូបមន្តបរិវេណ

បរិវេណនៃចតុកោណកែង, បរិវេណរូបមន្តគណនាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករកបរិវេណនៃចតុកោណកែងដោយរូបមន្តដោយប្រើរង្វាស់ជ្រុងចតុកោណកែង។
a:   b:  

បរិវេណនៃចតុកោណកែង

ចតុកោណកែងគឺជាចតុរ័ង្សជាមួយនឹងមុំខាងស្តាំបួននាក់។ រូបមន្តសម្រាប់បរិវេណនៃចតុកោណកែង: P=2(a+b),
ដែល a, b - ជ្រុងនៃចតុកោណកែង