បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ច្បាប់ទីបីរបស់ញូតុនគណនាចលនា

ញូតុនច្បាប់លើកទីបីនៃការគណនាចលនាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីគណនាម៉ាស់និងការបង្កើនល្បឿននៃវត្ថុពីរដោយប្រើញូតុនច្បាប់នៃចលនាទីបី។

គណនាដោយច្បាប់ទីបីនៅញូតុន

ការបង្កើនល្បឿន (A1): m / s 2
អភិបូជា (M2): គក
ការបង្កើនល្បឿន (A2): m / s 2

ច្បាប់ទីបីការគណនារបស់លោកញូវតុនបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងចលនាទាំងអស់រវាងវត្ថុពីរដែលមាននៅក្នុងរ៉ិចទ័រស្មើនិងទិសផ្ទុយគ្នា។