បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ដង់ស៊ីតេនៃការគណនាទឹកស្រស់និងអំបិល

ដង់ស៊ីតេនៃការគណនាទឹកស្រស់និងអំបិលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីគណនាដង់ស៊ីតេនៃទឹកស្រស់ឬអំបិលនៅកម្រិតជាតិប្រៃផ្សេងគ្នានិងសីតុណ្ហភាព, បានកំណត់នៅក្នុងសេកែលវិន, ហ្វារិនហៃ។
ដង់ស៊ីតេនៃ:
  
សីតុណ្ហាភាពទឹក:
លទ្ធផលនៅក្នុង:
ដង់ស៊ីតេជាបរិមាណរាងកាយ Scalar, បានកំណត់ថាជាម៉ាស់របស់សារធាតុមួយទំហំអង្គភាពមួយ។