បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 1998 រហូតដល់ 2019។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ.

រដ្ឋ: ប្រទេស​ហ្វីលីពីន

លេខកូដ ISO: PHP

កាក់: centavo

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
2019 0.016614
2018 0.016747
2017 0.018890
2016 0.019378
2015 0.019745
2014 0.016374
2013 0.018432
2012 0.017665
2011 0.016878
2010 0.015159
2009 0.016106
2008 0.016651
2007 0.015760
2006 0.015700
2005 0.013769
2004 0.013930
2003 0.017518
2002 0.022233
2001 0.021478
2000 0.024761
1999 0.022897
1998 0.006257
   ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex