បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ប្រាក់ដុល្លារហុងកុង ទៅ Bitcoin ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់ដុល្លារហុងកុង ទៅ Bitcoin ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 1998 រហូតដល់ 2019។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារហុងកុង ទៅ Bitcoin.

រដ្ឋ: ហុងកុង

លេខកូដ ISO: HKD

កាក់: Hao

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
2019 0.000035
2018 0.000009
2017 0.000143
2016 0.000314
2015 0.000541
2014 0.000150
2013 0.008219
2012 0.009790
   ប្រាក់ដុល្លារហុងកុង ទៅ Bitcoin អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ