បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ប្រាក់ប៉េសូឈីលី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ប្រាក់ប៉េសូឈីលី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 2006 រហូតដល់ 2019។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ប្រាក់ប៉េសូឈីលី.

រដ្ឋ: ស្រី​លង្កា

លេខកូដ ISO: LKR

កាក់: ភាគ

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
2019 3.790298
2018 4.004880
2017 4.397440
2016 5.007815
2015 4.732888
2014 4.121464
2013 3.727461
2012 4.375456
2011 4.418606
2010 4.403761
2009 5.459805
2008 4.416499
2007 4.981202
2006 5.070576
   ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ប្រាក់ប៉េសូឈីលី អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ប្រាក់ប៉េសូឈីលី រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex