បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ដួងសូម៉ាលី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ដួងសូម៉ាលី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 2006 រហូតដល់ 2019។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ដួងសូម៉ាលី.

រដ្ឋ: ស្រី​លង្កា

លេខកូដ ISO: LKR

កាក់: ភាគ

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
2019 3.164602
2018 3.819494
2017 3.853164
2016 4.294121
2015 5.430832
2014 8.438378
2013 12.612515
2012 14.301814
2011 14.449922
2010 13.054585
2009 12.365468
2008 12.419453
2007 12.537970
2006 15.586942
   ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ដួងសូម៉ាលី អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ដួងសូម៉ាលី រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex