បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ដួងសូម៉ាលី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ (2017)

ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ដួងសូម៉ាលី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 2006 រហូតដល់ 2020។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ដួងសូម៉ាលី (2017).
ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ដួងសូម៉ាលី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់
កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
ខែធ្នូ 2017 3.772202
ខែវិច្ឆិកា 2017 3.768115
ខែតុលា 2017 3.783759
ខែកញ្ញា 2017 3.795246
ខែសីហា 2017 3.783246
ខែកក្កដា 2017 3.768722
ខែមិថុនា 2017 3.788255
ឧសភា 2017 3.797640
ខែមេសា 2017 3.810547
ខែមីនា 2017 3.814923
ខែកុម្ភៈ 2017 3.833975
ខែមករា 2017 3.853164
   ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ដួងសូម៉ាលី អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ដួងសូម៉ាលី រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex