បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ Pa`anga ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ (2015)

ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ Pa`anga ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 2006 រហូតដល់ 2020។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ Pa`anga (2015).
ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ Pa`anga ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់
កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
ខែធ្នូ 2015 0.015618
ខែវិច្ឆិកា 2015 0.015641
ខែតុលា 2015 0.015828
ខែកញ្ញា 2015 0.015808
ខែសីហា 2015 0.016592
ខែកក្កដា 2015 0.016160
ខែមិថុនា 2015 0.015625
ឧសភា 2015 0.015168
ខែមេសា 2015 0.015240
ខែមីនា 2015 0.015148
ខែកុម្ភៈ 2015 0.015113
ខែមករា 2015 0.015036
   ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ Pa`anga អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ Pa`anga រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex