បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 1994 រហូតដល់ 2019។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស.

រដ្ឋ: ស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន

លេខកូដ ISO: UZS

កាក់: tyiyn

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
2019 0.000243
2018 0.000247
2017 0.000622
2016 0.000712
2015 0.000797
2014 0.000891
2013 0.001002
2012 0.001108
2011 0.001206
2010 0.001305
2009 0.001523
2008 0.001538
2007 0.001607
2006 0.001737
   ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex