បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ (2007)

ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 1994 រហូតដល់ 2020។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស (2007).
ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់
កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
ខែធ្នូ 2007 0.001536
ខែវិច្ឆិកា 2007 0.001570
ខែតុលា 2007 0.001567
ខែកញ្ញា 2007 0.001585
ខែសីហា 2007 0.001561
ខែកក្កដា 2007 0.001589
ខែមិថុនា 2007 0.001580
ឧសភា 2007 0.001581
ខែមេសា 2007 0.001606
ខែមីនា 2007 0.001604
ខែកុម្ភៈ 2007 0.001619
ខែមករា 2007 0.001607
   ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex