បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ (2017)

ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 1994 រហូតដល់ 2020។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស (2017).
ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់
កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
ខែធ្នូ 2017 0.000248
ខែវិច្ឆិកា 2017 0.000248
ខែតុលា 2017 0.000253
ខែកញ្ញា 2017 0.000289
ខែសីហា 2017 0.000488
ខែកក្កដា 2017 0.000502
ខែមិថុនា 2017 0.000515
ឧសភា 2017 0.000533
ខែមេសា 2017 0.000550
ខែមីនា 2017 0.000585
ខែកុម្ភៈ 2017 0.000610
ខែមករា 2017 0.000622
   ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex