បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

Quetzal ក្វាតេម៉ាឡា ទៅ Bitcoin ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

Quetzal ក្វាតេម៉ាឡា ទៅ Bitcoin ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 2006 រហូតដល់ 2019។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ Quetzal ក្វាតេម៉ាឡា ទៅ Bitcoin.

រដ្ឋ: ហ្គាតេម៉ាឡា

លេខកូដ ISO: GTQ

កាក់: centavo

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
2019 0.000035
2018 0.000010
2017 0.000147
2016 0.000319
2015 0.000549
2014 0.000148
2013 0.008084
2012 0.009730
   Quetzal ក្វាតេម៉ាឡា ទៅ Bitcoin អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ