បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 2006 រហូតដល់ 2019។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា.

រដ្ឋ: បង់ក្លាដែស

លេខកូដ ISO: BDT

កាក់: pice

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
2019 44.373111
2018 43.970569
2017 45.611125
2016 43.942480
2015 36.769147
2014 32.169809
2013 33.667804
2012 28.816510
2011 32.765114
2010 28.037556
2009 28.858564
2008 24.856748
2007 25.688317
2006 26.142193
   តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex