បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ (2006)

តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 2006 រហូតដល់ 2020។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា (2006).
តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់
កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
ខែធ្នូ 2006 25.762229
ខែវិច្ឆិកា 2006 26.355759
ខែតុលា 2006 27.635265
ខែកញ្ញា 2006 27.762913
ខែសីហា 2006 26.676151
ខែកក្កដា 2006 26.752261
ខែមិថុនា 2006 27.160668
ឧសភា 2006 26.969707
ខែមេសា 2006 26.591423
ខែមីនា 2006 26.446459
   តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex