បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ (2012)

តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 2006 រហូតដល់ 2020។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា (2012).
តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់
កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
ខែធ្នូ 2012 33.120587
ខែវិច្ឆិកា 2012 32.236112
ខែតុលា 2012 31.742268
ខែកញ្ញា 2012 30.819745
ខែសីហា 2012 30.572508
ខែកក្កដា 2012 30.227509
ខែមិថុនា 2012 30.308741
ឧសភា 2012 30.259674
ខែមេសា 2012 30.555570
ខែមីនា 2012 30.352106
ខែកុម្ភៈ 2012 28.247144
ខែមករា 2012 28.816510
   តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex