បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Kina ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Kina ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 2006 រហូតដល់ 2019។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Kina.

រដ្ឋ: បង់ក្លាដែស

លេខកូដ ISO: BDT

កាក់: pice

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
2019 0.040401
2018 0.038864
2017 0.040067
2016 0.038428
2015 0.033432
2014 0.032183
2013 0.026154
2012 0.025236
2011 0.036857
2010 0.038883
2009 0.038487
2008 0.040101
2007 0.042019
2006 0.043903
   តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Kina អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Kina រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex