បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Kina ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ (2014)

តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Kina ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 2006 រហូតដល់ 2020។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Kina (2014).
តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Kina ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់
កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
ខែធ្នូ 2014 0.033268
ខែវិច្ឆិកា 2014 0.032974
ខែតុលា 2014 0.032425
ខែកញ្ញា 2014 0.032041
ខែសីហា 2014 0.031797
ខែកក្កដា 2014 0.031475
ខែមិថុនា 2014 0.033108
ឧសភា 2014 0.036319
ខែមេសា 2014 0.035464
ខែមីនា 2014 0.033685
ខែកុម្ភៈ 2014 0.032918
ខែមករា 2014 0.032183
   តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Kina អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Kina រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex