បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Kina ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ (2016)

តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Kina ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 2006 រហូតដល់ 2020។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Kina (2016).
តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Kina ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់
កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
ខែធ្នូ 2016 0.040018
ខែវិច្ឆិកា 2016 0.040233
ខែតុលា 2016 0.040419
ខែកញ្ញា 2016 0.040428
ខែសីហា 2016 0.040397
ខែកក្កដា 2016 0.040353
ខែមិថុនា 2016 0.040311
ឧសភា 2016 0.040234
ខែមេសា 2016 0.039854
ខែមីនា 2016 0.039149
ខែកុម្ភៈ 2016 0.038679
ខែមករា 2016 0.038428
   តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Kina អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Kina រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex