បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ការបញ្ចេញមតិលើបណ្តាញពិជគណិតគណនា

ការបញ្ចេញមតិពិជគណិតគណនាអនឡាញ - អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីគណនាភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញពិជគណិតបានសរសេរនៅក្នុងចំណីបន្ទាត់មួយ។ ប្រើចំនួនគត់ណាមួយនិងប្រភាគលេខពិតប្រាកដ, បូក (+) ដក (-) គុណ (*), ការបែងចែក (/ :), ស្វ័យគុណ (^) ប្រតិបត្ដិការ។ វាគឺជាការដែលអាចធ្វើបានដើម្បីដាក់កន្សោមនៅតង្កៀប។
បញ្ចេញមតិ:
វាយតម្លៃកន្សោម
ឧទាហរណ៍:
10-3*2=4
(10-3)*2=14