បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ការគណនាជាចំនួនគោលពីរ

ជាចំនួនគោលពីរគណនាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការគណិតវិទ្យាដែលមានលេខនៅក្នុងប្រព័ន្ធគោលពីរ (លេខចំនួនប្រព័ន្ធគោលពីរ), ដូចជា: គុណកងពលធំ, វិធីបូកដកតក្កវិទ្យា AND, តក្ក OR, សំណល់ 2 និងដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធគោលពីរនិងទសភាគ ប្រព័ន្ធ។