បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ការគណនាតំបន់

ការគណនាតំបន់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករកតំបន់នៃរាងធរណីមាត្រផ្សេងគ្នាដូចជាការេ, ចតុកោណកែង, ប្រលេឡូក្រាម, trapezoid, rhombus, រង្វង់, ត្រីកោណដោយរូបមន្តផ្សេងគ្នាមួយ។