បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គណនាកម្មវិធីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេ

ការគណនាដោះស្រាយសមីការដឺក្រេនឹងជួយអ្នកក្នុងការដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទីណាមួយបានរកឃើញឌីសគ្រីមីណង់និងឫសទាំងអស់នៃសមីការ។ បញ្ចូលតម្លៃនៃ A, B, C និងអ្នកមេគុណទទួលបានដំណោះស្រាយពេញលេញនៃសមីការដឺក្រេ។

បញ្ចូល a, b, តម្លៃ C នៃសមីការដឺក្រេ

x2 + x + = 0