បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គណនារូបមន្តបង្កើនល្បឿនជ្រុង

គណនារូបមន្តបង្កើនល្បឿនជ្រុងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគណនាល្បឿនជ្រុងល្បឿនមុំនិងពេលវេលានៃចលនាដោយរូបមន្តនៃការបង្កើនល្បឿនជ្រុងនេះ។

គណនាល្បឿនជ្រុងល្បឿនមុំឬពេលវេលាការបង្វិល

   
ល្បឿនមុំ (ω): Rad/វិ
ពេលបង្វិល (T): វិនាទី
ការបង្កើនល្បឿនជ្រុងគឺបរិមាណវ៉ិចទ័រគឺមានអត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរនៃល្បឿនមុំដោយគោរពទៅនឹងពេលវេលា។

រូបមន្តបង្កើនល្បឿនជ្រុង


ដែលជាកន្លែងដែល DW - ល្បឿនមុំ, dt - ពេលគេយក