បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គណនារូបមន្តល្បឿនមុំ

គណនារូបមន្តល្បឿនមុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីគណនាល្បឿនមុំមុំបង្វិលនិងពេលវេលានៃការបង្វិលដោយរូបមន្តនៃល្បឿនមុំនេះ។

គណនាល្បឿនមុំមុំបង្វិលឬពេលបង្វិល

   
មុំបង្វិល (φ): រ៉ាដ្យង់
ពេលបង្វិល (T): វិនាទី
ល្បឿនមុំគឺជារង្វាស់នៃរបៀបដែលមានល្បឿនលឿនរាងកាយមួយដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរមុំរបស់ខ្លួន។
រូបមន្តល្បឿនមុំ


ដែលជាកន្លែងដែលφ - មុំបង្វិល, t, - ពេលគេយក