បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គណនាថាមពលអគ្គិសនីថាមពលពេល

អគ្គីសនីថាមពលអំណាចពេលការគណនាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីគណនាបរិមាណរាងកាយដូចជាថាមពលអគ្គិសនី, ថាមពលអគ្គិសនីពេលវេលានិងការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនពីគ្នា។

គណនាថាមពល, ថាមពលឬពេលវេលា

ពេលវេលា (T): វិនាទី
ថាមពល (សរសេរ): Joule
ថាមពលអគ្គិសនីគឺជាអត្រានៃការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅក្នុងសៀគ្វីអគ្គិសនី។ P = W / ក្រុមហ៊ុន T - ថាមពលអគ្គិសនីស្មើនឹងការប្រើប្រាស់ថាមពលបានបែងចែកដោយពេលប្រើប្រាស់