បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គំនូសតាងបន្តផ្ទាល់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលអត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ, ការបម្លែងទៅពេលវេលាពិតរូបិយប័ណ្ណ។
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ឌីជីថល: 28/01/2020 22:09 UTC-05:00
របារប្រើការស្វែងរក
បង្ហាញ
ឬជ្រើសដើម្បីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ
ទៅ
បង្ហាញ

រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលតម្លៃពេលវេលាពិត, អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលលើបណ្តាញ 28 ខែមករា 2020

Bitcoin (BTC):
Bitcoin តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់
Ethereum (ETH):
Ethereum តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់
Litecoin (LTC):
Litecoin តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់
XRP (XRP):
XRP តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់
Ethereum Classic (ETC):
Ethereum Classic តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់


តារាងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលបន្តផ្ទាល់, ការជួញដូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលនៅលើបណ្តាញ