បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ក្តារចុចហិណ្ឌូលើបណ្តាញ

ក្តារចុចហិណ្ឌូនៅលើបណ្ដាញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវាយអក្សរហិណ្ឌូនៅលើក្តារចុចនិម្មិតហិណ្ឌូដោយមានការផ្លាស់ប្តូរទៅក្តារចុចភាសាអង់គ្លេស។
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
\
CAPS
ि
Enter
SHIFT
,
.
SHIFT
Ctrl
HI
Ctrl