បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គណនារូបមន្តពេលមានល្បឿនលឿនចម្ងាយឆ្ងាយ

គណនាល្បឿន, ពេលវេលា, ចម្ងាយ, ការគណនាលើបណ្តាញ - អនុញ្ញាតដើម្បីគណនាល្បឿនចម្ងាយនិងពេលវេលាដែលបានផ្ដល់ឱ្យនៅក្នុងអង្គភាពផ្សេងគ្នាវិធានការនិងល្បឿន, ចម្ងាយនិងរូបមន្តពេលវេលា។

គណនាល្បឿនពេលវេលាឬចម្ងាយ

     
ពេលវេលា (HH: MM: SS):
ល្បឿន:
លទ្ធផលនៅក្នុង:
គណនាចម្ងាយ
ល្បឿនចម្ងាយនិងរូបមន្តពេលវេលា:
V = S / T;   S = V * T;   T = S / V;
ដែលជាកន្លែងដែលរ V - ល្បឿនរបស់ S - ចម្ងាយ, ក្រុមហ៊ុន T - ពេលវេលា