បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

លេខដល់រាប់លាននាក់, រាប់ពាន់លាន, កោដិ, crore, lakhs កម្មវិធីបម្លែង

លេខដល់រាប់លាននាក់, រាប់ពាន់លាន, កោដិ, crore, lakhs កម្មវិធីបម្លែងត្រូវបានប្រើដើម្បីបម្លែងតែចំនួនដល់រាប់លាននាក់, រាប់ពាន់លាន, កោដិរាប់ពាន់ lakhs និង crore ។ អ្នកនឹងអាចដឹងពីរបៀបនៃលេខសូន្យនៅក្នុងចំនួនណាមួយដែលជាច្រើន។
ជញ្ជីងចំនួនធំ:
ខ្នាតខ្លី - ជារៀងរាល់រយៈពេលថ្មីជាងកាន់តែច្រើនលាននាក់មានទំហំធំជាងអាណត្តិមុនមួយពាន់ដង។

ខ្នាតរយៈពេលយូរ - ជារៀងរាល់រយៈពេលថ្មីជាងកាន់តែច្រើនលាននាក់មានទំហំធំជាងអាណត្តិមុនមួយលានដង។
បញ្ចូលលេខ:
ឈ្មោះចំនួនធំ: