បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

មាសអោនការគណនាលើបណ្តាញក្រាម

មាសអោនទៅក្រាមគណនាលើបណ្តាញអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបម្លែងទម្ងន់រុកមាសពីក្រាមនិងពីទៅទៅ Troyes អោនក្រាម។ មួយអោនស្មើនឹង 31.1034768 ក្រាម។