បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

តើធ្វើដូចម្តេចជាច្រើនថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ?

គណនារបៀបជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំអនុញ្ញាតឱ្យដើម្បីរកឱ្យឃើញមួយចំនួនថ្ងៃពិតប្រាកដក្នុង 2018, 2019, 2020 និងនៅក្នុងឆ្នាំផ្សេងទៀតណាមួយ។
ជ្រើសឆ្នាំ
តើធ្វើដូចម្តេចជាច្រើនថ្ងៃក្នុង 2019?