បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

សន្លឹកកិច្ចការគុណជួរឈរ

សន្លឹកកិច្ចការគុណជួរឈរអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគណនាគុណ (ផលិតផល) នៃពីរចំនួនដោយប្រើវិធីសាស្រ្តគុណជួរឈរនិងទទួលបានសន្លឹកកិច្ចការនៃគុណជួរឈរ។

បញ្ចូលលេខពីរ, គុណនិងមេគុណ។

គុណ