បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

តើមានមនុស្សប៉ុន្មានថ្ងៃរហូតដល់និទាឃរដូវ?

ការរាប់ពេលវេលារហូតដល់និទាឃរដូវនេះនឹងកំណត់ពីរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើនថ្ងៃម៉ោងនាទីនិងវិនាទីត្រូវបានចាកចេញរហូតដល់និទាឃរដូវក្រោយ។
បោះពុម្ព


កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃនេះគឺជារហូតដល់និទាឃរដូវ 2020

109 ថ្ងៃ 14 ម៉ោងធ្វើការ 43 នាទី 38 វិនាទី

01 ខែមីនា 2020 - កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ