បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

តើមានមនុស្សប៉ុន្មានថ្ងៃរហូតដល់និទាឃរដូវ?

ការរាប់ពេលវេលារហូតដល់និទាឃរដូវនេះនឹងកំណត់ពីរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើនថ្ងៃម៉ោងនាទីនិងវិនាទីត្រូវបានចាកចេញរហូតដល់និទាឃរដូវក្រោយ។
បោះពុម្ព


កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃនេះគឺជារហូតដល់និទាឃរដូវ 2020

167 ថ្ងៃ 12 ម៉ោងធ្វើការ 00 នាទី 56 វិនាទី

01 ខែមីនា 2020 - កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ