បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

តើមានមនុស្សប៉ុន្មានថ្ងៃរហូតដល់រដូវក្តៅ?

ការរាប់ពេលវេលារហូតដល់រដូវក្តៅនេះនឹងកំណត់ពីរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើនថ្ងៃម៉ោងនាទីនិងវិនាទីត្រូវបានចាកចេញរហូតដល់រដូវក្តៅក្រោយ។
បោះពុម្ព


កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃនេះគឺជារហូតដល់រដូវក្តៅ 2020

127 ថ្ងៃ 12 ម៉ោងធ្វើការ 42 នាទី 34 វិនាទី

01 ខែមិថុនា 2020 - ថ្ងៃចន្ទ