បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

តើធ្វើដូចម្តេចជាច្រើនថ្ងៃរហូតដល់រដូវរងារ?

ការរាប់ពេលវេលារហូតដល់រដូវរងារនឹងកំណត់ពីរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើនថ្ងៃម៉ោងនាទីនិងវិនាទីត្រូវបានចាកចេញរហូតដល់រដូវរងាក្រោយ។
បោះពុម្ព


កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃនេះគឺជារហូតដល់រដូវរងារ 2019

11 ថ្ងៃ 03 ម៉ោងធ្វើការ 10 នាទី 14 វិនាទី

01 ខែធ្នូ 2019 - កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ