បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

តើធ្វើដូចម្តេចជាច្រើនថ្ងៃរហូតដល់ធ្លាក់ចុះ?

ការរាប់ពេលវេលារហូតដល់ការធ្លាក់ចុះនេះនឹងកំណត់ពីរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើនថ្ងៃម៉ោងនាទីនិងវិនាទីត្រូវបានចាកចេញរហូតដល់ការដួលរលំបន្ទាប់ (រដូវស្លឹកឈើជ្រុះ) ។
បោះពុម្ព


កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃនេះគឺជារហូតដល់ការដួលរលំ 2020

219 ថ្ងៃ 12 ម៉ោងធ្វើការ 43 នាទី 03 វិនាទី

01 ខែកញ្ញា 2020 - កាលពីថ្ងៃអង្គារ