បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

តំបន់នៃប្រលេឡូក្រាម, ការគណនារូបមន្តតំបន់ប្រលេឡូក្រាម

តំបន់នៃការគណនារូបមន្តប្រលេឡូក្រាមតំបន់ប្រលេឡូក្រាមអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករកតំបន់នៃប្រលេឡូក្រាមមួយ, ដោយរូបមន្តដោយប្រើរយៈពេលនៃភាគីប្រលេឡូក្រាម, កម្ពស់, អង្កត់ទ្រូងនិងមុំរវាងពួកគេ។

វិធីសាស្រ្តនៃការគណនាតំបន់នៃប្រលេឡូក្រាមមួយ:

ចំហៀង:    កម្ពស់:

ទំហំនៃការគូបមួយ

ប្រលេឡូក្រាមគឺជាចតុរ័ង្សដែលមានពីរគូនៃភាគីស្របមួយ។
រូបមន្តសម្រាប់តំបន់នៃប្រលេឡូក្រាម: តំបន់នៃប្រលេឡូក្រាមមួយ ,
ដែលជាកន្លែងដែលមួយ - ម្ខាងនៃប្រលេឡូក្រាម, ម៉ោង - កម្ពស់