ការគណនារបស់ខ្ញុំ

ការផ្តល់សេវាទស្សនកិច្ចចុងក្រោយ

0x (ZRX) ទៅ Bitcoin (BTC) តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់

0x ទៅ Bitcoin តម្លៃពេលវេលាពិត, អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញនៅលើទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណនិម្មិត។
បន្ទាន់សម័យ: 15/10/2019 08:13 UTC-05:00
0x តម្លៃនៅក្នុង Bitcoin ថ្ងៃនេះនៅ ខែតុលា 15, 2019, 08:13

1 ZRX = 0.000039 BTC
1 BTC = 25 869 ZRX
0x អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ 0x អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 0x ប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ ក្នុង 2019
ធ្វើ​ឱ្យ​ស្រស់: 0x (ZRX) ទៅ Bitcoin (BTC) តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់