បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ទៅ Decibar

1 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ស្មើ 689.506915 Decibar
1 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ស្មើ 689.506915 Decibar
1 Decibar ស្មើ 0.00145 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ

គ្រឿងរង្វល់: សម្ពាធ

បំ​លែង 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ទៅ Decibar។ ការផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿថ្មី។

1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ
ការផ្លាស់ប្តូរ
Decibar បំ​លែង
      1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ តារាងការបម្លែង
      Decibar តារាងការបម្លែង
      Decibar ទៅ 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ
      1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ទៅ Decibar, ការគណនាលើបណ្តាញ, កម្មវិធីបម្លែង

តារាងការបម្លែងពី 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ទៅ Decibar

1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ 1 5 10 25 50 100 250 500
Decibar 689.507 3 447.535 6 895.069 17 237.673 34 475.346 68 950.692 172 376.729 344 753.458

តារាងការបម្លែងពី Decibar ទៅ 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ

Decibar 1 000 5 000 10 000 25 000 50 000 100 000 250 000 500 000
1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ 1.45 7.252 14.503 36.258 72.516 145.031 362.578 725.156