បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ទៅ Gigapascal

1 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ស្មើ 0.006895 Gigapascal
1 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ស្មើ 0.006895 Gigapascal
1 Gigapascal ស្មើ 145.031178 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ

គ្រឿងរង្វល់: សម្ពាធ

បំ​លែង 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ទៅ Gigapascal។ ការផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿថ្មី។

1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ
ការផ្លាស់ប្តូរ
Gigapascal បំ​លែង
      1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ តារាងការបម្លែង
      Gigapascal តារាងការបម្លែង
      Gigapascal ទៅ 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ
      1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ទៅ Gigapascal, ការគណនាលើបណ្តាញ, កម្មវិធីបម្លែង

តារាងការបម្លែងពី 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ទៅ Gigapascal

1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ 1 000 5 000 10 000 25 000 50 000 100 000 250 000 500 000
Gigapascal 6.895 34.475 68.951 172.377 344.753 689.507 1 723.767 3 447.535

តារាងការបម្លែងពី Gigapascal ទៅ 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ

Gigapascal 1 5 10 25 50 100 250 500
1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ 145.031 725.156 1 450.312 3 625.779 7 251.559 14 503.118 36 257.794 72 515.589