ការគណនារបស់ខ្ញុំ

ការផ្តល់សេវាទស្សនកិច្ចចុងក្រោយ

1337 (1337) ទៅ Bitcoin (BTC) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ

1337 ទៅ Bitcoin តារាង ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ 1337 ប្រវត្តិតម្លៃ ក្នុង Bitcoin/bit coin ចាប់តាំងពី 2015។
បន្ទាន់សម័យ: 15/10/2019 19:32 UTC-05:00

1337 ទៅ Bitcoin ប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ, តារាង ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

1337 អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ 1337 អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 1337 តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ
1337 (1337) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ
កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
2018 ពី 0.0000000058 ទៅ 0.000000078 BTC
2017 ពី 0.00000000094 ទៅ 0.010 BTC
2016 ពី 0.0000000022 ទៅ 0.000000094 BTC
2015 ពី 0.000000065 ទៅ 0.00000049 BTC