បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ឯកតាពេលវេលា

ថ្ងៃ, ម៉ោង, ទសវត្សរ៍, សតវត្សរ៍, ពេលវេលានិងអង្គភាព Planck វេលាដទៃទៀតទាំងអស់បម្លែងតុ
ទាំងអស់ទាំងអស់ AA FF NN OO PP QQ SS
A
Attosecond
F
Femtosecond
N
Nanoseconds
Novennial
O
Octennial
P
Picosecond
Q
Quindecennial
Quinquennial
S
Septennial
ខែ Anomalistic
ខែ Dracontic
ខែ Syderic
ខែប្រតិទិន
គិតជាមិល្លីវិនាទី
ឆ្នាំ
ឆ្នាំ Anomalistic
ឆ្នាំ Dracontic
ឆ្នាំគ្រីកូរី
ឆ្នាំជូ
ឆ្នាំត្រូពិច
ឆ្នាំ​បង្គ្រប់
ជាលើកទីពីរ
ថ្ងៃ
ទសវត្សរ៍
នាទី
ពីរសប្តាហ៍
ពេល Planck
ម៉ោង
សតវត្សទី
សប្តាហ៍
សហស្សវត្សរ៍