កម្មវិធីបម្លែងឯកតារង្វាស់

គ្រឿងសម្ពាធ

Gigapascal, ការគណនាលើបណ្តាញ, កម្មវិធីបម្លែង តារាងការបម្លែង

Gigapascal ទៅ 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ 145.031178
Gigapascal ទៅ Attopascal 10 * 1026
Gigapascal ទៅ Barye 10 * 109
Gigapascal ទៅ Centipascal 10 * 1010
Gigapascal ទៅ Decibar 100 000
Gigapascal ទៅ Decipascal 10 * 109
Gigapascal ទៅ Dekapascal 10 * 107
Gigapascal ទៅ DynEd ក្នុងមួយសង់ទីម៉ែត្រការ៉េ 10 * 109
Gigapascal ទៅ Eksapascal 1 * 10-9
Gigapascal ទៅ Femtopascal 1 * 1024
Gigapascal ទៅ Hectopascal 1 * 107
Gigapascal ទៅ Inch នៃទឹក 4 014 742.037
Gigapascal ទៅ Inch នៃបារត 295 300.740
Gigapascal ទៅ Kilogramm មិល្លីម៉ែត្រកម្លាំងក្នុងមួយការ៉េ 101.971621
Gigapascal ទៅ Kilonewton ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ 1 000 000
Gigapascal ទៅ Kilopascal 1 000 000
Gigapascal ទៅ Kilopound កម្លាំងក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ 145.037738
Gigapascal ទៅ Meganewton ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ 1 000
Gigapascal ទៅ Megapascal 1 000
Gigapascal ទៅ Microbar 10 * 109
Gigapascal ទៅ Micropascal 1 * 1015
Gigapascal ទៅ Millibars 1 * 107
Gigapascal ទៅ Millipascal 1 * 1012
Gigapascal ទៅ Nanopascal 10 * 1017
Gigapascal ទៅ Petapascal 1 * 10-6
Gigapascal ទៅ Picopascal 1 * 1021
Gigapascal ទៅ Pieze 1 000 000
Gigapascal ទៅ Sthene ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ 1 000 000
Gigapascal ទៅ Terapascal 0.001
Gigapascal ទៅ Torres 7 500 616.827
Gigapascal ទៅ កម្លាំងក្នុងមួយតោនជើងការ៉េ 10 442.717
Gigapascal ទៅ កម្លាំងក្រាមក្នុងមួយសង់ទីម៉ែត្រការ៉េ 1.02 * 107
Gigapascal ទៅ កម្លាំងតោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ 72.518869
Gigapascal ទៅ គីឡូក្រាមក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ 1.02 * 108
Gigapascal ទៅ គីឡូក្រាមក្នុងមួយសង់ទីម៉ែត្រការ៉េ 10 197.162
Gigapascal ទៅ ញូតុនក្នុងមួយមិល្លីម៉ែត្រការ៉េ 1 000
Gigapascal ទៅ ញូតុនក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ 1 * 109
Gigapascal ទៅ ញូតុនក្នុងមួយសង់ទីម៉ែត្រការ៉េ 100 000
Gigapascal ទៅ ទឹកជើង 334 562.292
Gigapascal ទៅ ទឹកសមុទ្រជើង 326 338.173
Gigapascal ទៅ ទឹកសមុទ្រម៉ែត្រ 99 311.706
Gigapascal ទៅ បរិយាកាសបច្ចេកទេស 10 197.162
Gigapascal ទៅ បរិយាកាសរាងកាយ 9 869.232
Gigapascal ទៅ ប្រទេសអង់គ្លេសកម្លាំងតោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ 64.74899
Gigapascal ទៅ ផោនក្នុងមួយហ្វូតការ៉េ 2.09 * 107
Gigapascal ទៅ ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ 145 037.704
Gigapascal ទៅ មិល្លីម៉ែត្រនៃទឹក 1.02 * 108
Gigapascal ទៅ មីល្លីម៉ែត្របារត 7 500 637.832
Gigapascal ទៅ ម៉ែត្រនៃទឹក 101 974.477
Gigapascal ទៅ របារ 10 000
Gigapascal ទៅ លោក Pascal 1 * 109
Gigapascal ទៅ សង់ទីម៉ែត្រនៃទឹក 1.02 * 107
Gigapascal ទៅ សង់ទីម៉ែត្រនៃបារត 750 063.783
Gigapascal ទៅ សម្ពាធ Planck 2.16 * 10-105