បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គ្រឿងបន្ទុកអគ្គីសនី

អំពែ / ម៉ោង, coulumb, ហ្វារ៉ាដេយ, Franklin និងគ្រឿងផ្សេងទៀតទាំងអស់បន្ទុកអគ្គិសនីបម្លែងតុ
ទាំងអស់ទាំងអស់ AA CC EE KK MM NN PP SS
A
Abcoulomb
C
Coulomb
E
ESU នៃការចោទប្រកាន់
K
Kilocoulomb
M
Megacoulomb
Microcoulomb
Millicoulomb
N
Nanocoulomb
P
Picocoulomb
S
Statcoulomb
ការចោទប្រកាន់បឋម
លោក Franklin
ហ្វារ៉ាដេយ
អំពែ / នាទី
អំពែ / ម៉ោង
អំពែ / វិ